การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 2563

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 2563 และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2564 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยในภาคเช้าผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี/กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ และในภาคบ่ายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร/ผานางคอย โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายพิเศษเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และมี นางวิมลสิริ ประเทือง นางภณิดา ทองประไพ นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมทบทวนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2564

รูปภาพ: