การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

21 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เห็นคุณภาพของสถานศึกษาและใช้ผลการสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดในปีการศึกษาถัดไป

รูปภาพ: