พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

O-Net แพร่ เขต ๑ ติดอันดับ ๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ติดอันดับที่ ๘ ของประเทศ จากผลการจัดอันดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๑๘๔ เขต) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงแม้ลำดับที่ลดลงหนึ่งลำดับ  แต่พบว่า จำนวนโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น

รูปภาพ: