พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๔