ทุนบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

27 ตุลาคม 2563 นายกนก  อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: