ประชุมจัดสรรงบประมาณ

29 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณสับสนุน ปี พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563

รูปภาพ: