แจ้งเรื่อง ให้โรงเรียนในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่อข่ายได้

แจ้งเรื่อง ให้โรงเรียนในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่อข่ายได้

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Router, Access Point ฯลฯ :ซึ่งในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพจะต้องทำการทดสอบสัญญาน การปรับตั้งค่าจากส่วนกลาง นั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้ส่วนกลางสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายได้