ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

24 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ รวมถึงแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ จากนั้นได้ลงนามถวายพระพร โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพ: