ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอสอง

23 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคุ้ม โรงเรียนบ้านลอง อ.สอง จ.แพร่ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นสัปดาห์ที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  โรงเรียนทั้งสองแห่งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด  และควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และได้กำกับให้ผู้บริหารและคณะครูปลูกฝังลักษณะนิสัยการรักษาสุขอนามัยส่วนตน การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้เกิดเป็นพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีแก่สังคมส่วนร่วมต่อไป

รูปภาพ: