พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประกาศผู้ผ่านการอบรม ๒ มิติ ๙ ด้าน รุ่นที่ ๒ เดือน มิถุนายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑