ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต  ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านท่าวะ  ตำบลสะเอียบ  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่    ระหว่างวันที่   ๓๐ พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗    ถึง วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ