ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

17 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้านพันเชิง และโรงเรียนบ้านนาจักร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดต้นไคร้แบ่งกลุ่มสลับวันเรียนตามเลขที่ ทำให้ในแต่ละวันจะมีนักเรียนมาเรียน 79 คน และ 74 คน ส่วนโรงเรียนบ้านพันเชิง มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในมาเรียนรวม มีนักเรียน 37 คน จัดการเรียนการสอนปกติ และโรงเรียนบ้านนาจักร มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแตมาเรียนรวม มีนักเรียน 40 คน จัดการเรียนการสอนปกติ โรงเรียนทุกโรงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามทีกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้ตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โรงเรียนบ้านนาจักรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูที่ใช้ DLTV เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งมีการบูรณาการการสอนระหว่างชั้นเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะในอนาคต โรงเรียนสะอาด มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการศึกษา ในการนี้ได้กำชับให้คณะครูได้ปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักษาสุขอนามัยส่วนตน การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้เป็นพฤติกรรมและเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป ขอขอบคุณ นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะครูโรงเรียนบ้านพันเชิง นายเชิด คำปลิว ผอ.โรงเรียนบ้านนาจักร และคณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: