ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน จ้างโดยงบประมาณของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าวะ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน  จ้างโดยงบประมาณของโรงเรียน  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านท่าวะ  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่  ตั้งแต่วันที่   ๒  พฤษภาคม – ๘  มิถุนายน   ๒๕๕๗   (ในวันและเวลาราชการ)