ประชุมเตรียมการนิเทศการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด

25 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาช่วงเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ปีการศึกษา 2563 (นิเทศบูรณาการ/กรอบภารกิจของสถานศึกษา) ระหว่างวันที่ 1-17 กรกฎาคม 2563 ในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา SAR แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการนิเทศภายใน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) การจัดซื้อจัดจ้าง (หนังสือ แบบเรียน เครื่องแต่่งกาย) ความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพและการคุ้มครอง การบริหารงานการเงิน ฯลฯ ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: