สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

17 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารลับของทางราชการไว้ในห้องมั่นคงหลังเสร็จสิ้นกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้

รูปภาพ: