รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ส. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ส. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
เอกสารดาวน์โหลด