ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการตรวจราชการติดตามประเมินผล

7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการจัดทำรายงานสรุปประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรายงานผลการติดตามประเมินผลตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รูปภาพ: