ลงพื้นที่ช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะช่างไม้ นักการภารโรงในสังกัด ออกช่วยเหลือและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งประสบเหตุวาตภัยเพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน ทั้งนี้ได้ร่วมกับนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ การไฟฟ้าอำเภอสอง ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายยมเหนือ และเครือข่ายสองฝั่ง-สามัคคี ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และฟื้นฟูสภาพของโรงเรียนหลังได้รับเหตุวาตภัย ซึ่งในนาม สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหาร/คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกันแก้ไขปัญหามา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

รูปภาพ: