ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

4 ต.ค.2 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1)น.ส.นฤพร กันสืบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 2)น.ส.พรรณิษา ทองดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนันทาราม อ.เมือง จ.แพร่ 3) น.ส.วราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 4) น.ส.กาญจนา จิตพยัค ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ 5)น.ส.ภคพร บรรเลง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปง อ.เมือง จ.แพร่ 6)น.ส.เมธาพร แก้วจันทร์เป็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 7)นายณพัชร บรรลือ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 8)น.ส.กรรณิการ์ สินธุชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 9)น.ส.เกศศินี ทาระเนตร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: