ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

1 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.แพร่ เขต 1 ในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านวังหลวงควบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง โดยมี นายเจริญ จันทนู ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังหลวง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: