พิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

14 ส.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: