อบรมการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระดับสถานศึกษา

25-26 ก.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 อำเภอเมืองแพร่และอำเภอหนองม่วงไข่  รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานฯ นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน และมี นางโสภา เครือแสง นวช.การเงินและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: