มอบหมายงาน

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในเรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: