เครือข่ายพญาพลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

23 พ.ค.62 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี พ.ศ.2562" โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: