แจ้งเรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบรายงานภายในวันที่ ๖ พ.ค ๕๗

เรื่อง : การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่แนบมาด้วย: