แจ้งเรื่อง โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ได้เร่งสำรวจครูผู้สอนที่สอนตรงตามวิชาเอก ตามแบบสำรวจที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๗

เรื่อง การสำรวจครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก โรงเรียนดีประจำตำบล

สพป.แพร่ เขต ๑ จึงแจ้งให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ได้เร่งสำรวจครูผู้สอนที่สอนตรงตามวิชาเอก ตามแบบสำรวจที่จัดส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๗ หรือทางโทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๕๘๙

สิ่งที่แนบมาด้วย: