บ้านวิทย์ฯ สองฝั่งสามัคคี-ยมเหนือ

นางภณิดา ทองประไพ และ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี
ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยชมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี และกลุ่มเครอข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: