ผลงานทางวิชาการของ นายมาโนช บุญคุ้ม เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร)

ผลงานทางวิชาการของ นายมาโนช บุญคุ้ม เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นายมาโนช บุญคุ้ม.pdf