แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานข้อมูลความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา และข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

หนังสือ สพป แพร่ เขต  1 ที่ ศธ 04109/ ว2596 ลว 6 ก ค 60 

เรื่อง    รายงานข้อมูลความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา และข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

 

สิ่งที่แนบมาด้วย

1.คำอธิบาย

2.แบบสำรวจ 1 ข้อมูลความต้องการวิชาเอก.xlsx

3.แบบสำรวจ 2    ข้อมุลการสอน  10 มิย 60.xlsx