ประกาศเกี่ยวกับสอบราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ E-bidding โครงการ DLIT ปีงบประมาน 2560 16/05/2560(งบประมาณ 3,706,780)