ผลงานทางวิชาการของ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เรื่องรายงานการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน โดยเน้นเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ เรื่องรายงานการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน โดยเน้นเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์.pdf