ร่างประกาศ ซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบ DLIT งบประมาณปี 2560 (ร่าง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)