สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560