ค่านิยมหลัก 12 ประการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ และขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิชาการระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: