โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมนาและบรรยายพิเศษโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ครอบครัวปฐมวัยในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนเอกชน ด้วยสื่อนิทาน"อ่านอุ่นรัก" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนครแพร่ทาว์เวอร์ จังหวัดแพร่ มีผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมการประชุมสัมนาจำนวน 1,137 คน และนางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ ข้าราชการบำนาญ ผู้ที่มีความรู้ และทักษะด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นวิทยากรในการประชุมสัมน

รูปภาพ: