โครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพปงแพร่ เขต 1 จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้

รูปภาพ: