นักเรียนบ้านในเวียงซ้อมแผนอัคคีภัย

นายหอมแต่ง อ่องลออ ผอ.รร.บ้านในเวียง และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การซักซ้อมอพยพหนีภัยจากอัคคีภัย รวมถึงการให้นักเรียนนำไปขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียน ้เนื่องจากปัจจุบันภัยที่เกิดจากอัคคีภัยนับเป็นภัยที่อันตรายและเกิดความสญเสียเป็นอย่างมากและมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

รูปภาพ: