ผลงานวิชาการ ของนางสุดาธินี แนวพิชิต รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะเรื่องการบวกอละการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะเรื่องการบวกอละการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางสุดาธินี แนวพิชิต บทคัดย่อ