ผลงานวิชาการ ของอารีรัตน์ อุดคำมี เรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอนจากนิทานพื้นบ้านสู่ชนิดของคำภาษาไทยด้วยกิจกรรมเก่งบอกกล่าว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดการสอนจากนิทานพื้นบ้านสู่ชนิดของคำภาษาไทยด้วยกิจกรรมเก่งบอกกล่าว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)

ผู้รายงาน อารีรัตน์ อุดคำมี

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558

สิ่งที่แนบมาด้วย: