ผลงานวิชาการ ของนางอบุลรัตน์ ใจดี รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางอบุลรัตน์ ใจดี บทคัดย่อ