(BestPractice) ผลงานวิชาการ ของนายบรรหาร อนันชัย เรื่องวัฏจักรรักการอ่าน

ชื่อเรื่อง วัฏจักรรักการอ่าน
เจ้าของ นายบรรหาร อนันชัย ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) หมู่ที่ ๕ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐
โทร ๐๕๔-๕๙๑๕๗๒