ผลงานวิชาการ ของนางศุจินันท์ เสนาธรรม รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางศุจินันท์ เสนาธรรม บทคัดย่อ