ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรม smart obec และ smart area

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ smart obec และ smart area โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดทำหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในการอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ใ้ห้บุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

รูปภาพ: