ครูผู้ช่วยรายงานตัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ จำนวน ๔ ราย คือ นางชลพิณท์ พัฒนสารินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่  นายวัชรพันธ์ ตันยงค์  โรงเรียนอนุบาลแพร่  นางจารุวรรณ วารีกุล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง และ นายเทวินทร์ ภูกา โรงเรียนแม่ยางตาล 

รูปภาพ: