ผลงานวิชาการ ของนางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล เรื่องรายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์)

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์ 4) สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา : นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558