ผลงานวิชาการ ของนางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เรื่องรายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ  

โดย นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1