ประชุมจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2560 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: