ถวายทานสลากภัต

นายเชษฐา สยนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายทานสลากภัต ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดแพร่

รูปภาพ: