MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายวีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: