รับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จากการถ่ายทอดสดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการปรับลดเวลาเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองและครู มีความสุขในการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิด "สอนน้อย แต่เรียนรู้มาก : Teach Less Learn More" โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก

รูปภาพ: